Policy for bærekraftig forretningspraksis – Inter-Sun AS

Innledning

Inter-Sun AS jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Dette policy-dokumentet, inkludert prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, danner grunnlaget for vårt bærekraftarbeid.

Inter-Sun AS anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling, som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine. FNs bærekraftmål er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling. Inter-Sun AS jobber aktivt med bærekraftmålene.

Som medlem av Etisk handel Norge forplikter Inter-Sun AS seg til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis.2 Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

Krav til egen virksomhet

Inter-Sun AS erkjenner at vår forretningspraksis kan ha potensiell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Samtidig ser vi vårt potensiale til å bidra til positiv utvikling i leverandørkjeden. Med bakgrunn i dette har vi utarbeidet følgende prinsipper og krav til vår egen virksomhet:

Aktsomhetsvurderinger

Inter-Sun AS skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Det vil si: gjøre egne risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø skal vi stanse denne aktiviteten, og vi vil søke å gjenopprette skaden. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.3

Ansvarlig innkjøpspraksis

Inter-Sun AS anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Inter-Sun AS skal tilpasse egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørers mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for

Brundtland-kommisjonen, «Vår felles framtid», 1987
UN OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)”, 2011; OECD, «Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct», 2018.
OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, «OECDS veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv – en innføring», 2018.
mennesker, samfunn og miljø. Vi skal tilstrebe langvarige leverandørforhold med leverandører som
viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

Fri fagorganisering og arbeiderepresentasjon

Inter-Sun AS støtter opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt
arbeiderrepresentasjon. Vi skal involvere arbeiderrepresentanter og andre relevante interessenter i
vårt arbeid med bærekraftig forretningspraksis.

Leverandørutvikling og partnerskap

I dialog med leverandører vil vi ved behov vurdere å bidra med relevant kompetanseheving eller
ressurser som setter våre leverandører i stand til å etterleve Inter-Sun AS krav til forhold i
leverandørkjeden. På denne måten legger vi grunnlaget for godt samarbeid med leverandører som
viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling for mennesker, samfunn og miljø i
leverandørkjeden.

Antikorrupsjon

Inter-Sun AS, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver
eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller
fordeler for kunder, agenter eller leverandører.

Land under handelsboikott

Inter-Sun AS, inkludert våre leverandører og samarbeidspartnere, skal unngå handelspartnere som har
aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

Krav til forhold i leverandørkjeden

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for
etterlevelse av våre retningslinjer for leverandører, derunder prinsipper for bærekraftig
forretningspraksis, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter,
anti korrupsjon, dyrevelferd og miljø. Våre leverandører skal:

Følg retningslinjer for leverandører (https://zavanna.no/retningslinjer-leverandorer/) herunder prinsipper for bærekraftig foretningspraksis.
Arbeide aktivt med aktsomhetsvurderinger, det vil si: gjøre egne risikokartlegginger for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning.

Tiltakene skal kommuniseres til alle berørte, og effekten skal overvåkes og vurders. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.4
Vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn og miljø gjennom samarbeid.
På oppfordring fra Inter-Sun AS kunne dokumentere hvordan de selv, og eventuelt underleverandører, arbeider for å etterleve retningslinjene.
4 OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, «OECDS veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv – en innføring», 2018

Dersom leverandøren, etter gjentatte henvendelser, ikke viser vilje eller evne til å etterleve
retningslinjer for leverandører, kan heving av kontrakt forekomme.

Prinsipper for bærekraftig forretningspraksis (Code of Conduct)

Disse prinsippene for bærekraftig forretningspraksis er basert på FN- og ILO-konvensjoner og angir
minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der
hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste
standarden gjelde.

1. TVANGSARBEID/SLAVEARBEID (ILO KONVENSJON NR. 29 OG 105)
1.1. Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.
1.2. Arbeidere skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt
kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

2. FAGORGANISERING OG KOLLEKTIVE FORHANDLINGER (ILO KONVENSJON NR. 87, 98, 135 OG 154)
2.1. Arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget
ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller
motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.
2.2. Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt
fagforeningsarbeid.
2.3. Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal
arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig
organisering og forhandling.

3. BARNEARBEID (FNS KONVENSJON OM BARNETS RETTIGHETER, ILO KONVENSJON NR. 138, 182 OG 79, ILO
ANBEFALING NR. 146)

3.1. Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med nasjonal minstealder
for ansettelse, eller; minstealder for obligatorisk skolegang, med høyeste alder som gjeldende.
Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres.
3.2. Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte minstealder skal ikke finne sted.
3.3. Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.
3.4. Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILOkonvensjonene
138 og 182. Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant
personale og andre interessenter. Det skal legges til rette for støtteordninger hvor barn gis
mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

4. DISKRIMINERING (ILO KONVENSJON NR. 100 OG 111 OG FNS KVINNEDISKRIMINERINGSKONVENSJON)
4.1. Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring,
forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, kaste, religion, alder,
uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.
4.2. Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende
adferd, og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet,
foreldrestand eller status som HIV-smittet.

5. BRUTAL BEHANDLING (MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN/UDHR)
5.1. Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme
gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.

6. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (ILO KONVENSJON NR. 155 OG ANBEFALING NR. 164)
6.1. Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og
andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og
minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.
6.2. Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og
sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.
6.3. Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal
arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.
6.4. Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang
til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

7. LØNN (ILO KONVENSJON NR. 131)
7.1. Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale
minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være
tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing.
7.2. Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes.
Avtalen skal være forståelig for arbeideren.
7.3. Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke.

8. ARBEIDSTID (ILO KONVENSJON NR. 1 OG 14)
8.1. Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstige
arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Normal arbeidstid per uke
skal vanligvis ikke overstige 48 timer.
8.2. Arbeidere skal ha minst én fridag per 7 dager.
8.3. Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer per uke, dvs.
samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert
av en kollektiv avtale eller nasjonal lov.
8.4. Arbeidere skal alltid ha overtidstillegg ved arbeidstid over normal arbeidstid (se punkt 8.1
over), minimum i tråd med gjeldende lover.

9. REGULÆRE ANSETTELSER
9.1. Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og
regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som
bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), under kontraktører eller andre
arbeidsrelasjoner.
9.2. Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.
9.3. Lærlingprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

10. MARGINALISERTE BEFOLKNINGSGRUPPER
10.1. Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag
for urfolk eller andre marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store
landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre naturressurser som befolkningsgruppene er
avhengig av.

11. MILJØ
11.1. Negativ miljøpåvirkning skal reduseres i hele verdikjeden. I tråd med føre var-prinsippet skal
det gjennomføres tiltak for kontinuerlig å minimere utslipp av klimagasser og lokal forurensning,
bruk av skadelige kjemikalier, sprøytemidler og for å sikre bærekraftig ressursuttak og
forvaltning av vann, hav, skog og land, og bevaring av biologisk mangfold.
11.2. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante
utslippstillatelser skal innhentes.

12. KORRUPSJON
12.1. Alle former for bestikkelser er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre
illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører
eller deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.

13. DYREVELFERD
13.1. Dyrevelferd skal respekteres. Tiltak bør iverksettes for å minimere negativ påvirkning på
produksjonsdyrs og arbeidsdyrs velferd.
13.2. Nasjonal og internasjonal dyrevelferdslovgivning og -reguleringer skal overholdes.
13.3. Inter-Sun skal ikke kjøpe skinn, lær eller dyrefibre fra områder som er kjent for dårlig
oppdrettspraksis eller for transport av dyr under umenneskelige forhold. Bruk av uetiske og
umenneskelige produksjonsprosesser som mulesing er ikke i samsvar med Inter-Sun sin
dyrevelferdspolitikk.
13.4. Inter-Sun er imot testing på dyr, og oppfordrer alle forretningspartnere til å følge vår policy
om denne saken.